Valoració
( Total: 2 Mitjana:4 )

El cridat a l’herència la pot acceptar o repudiar lliurement tan bon punt tingui coneixement que s’ha produït la delació a favor seu. L’acceptant o repudiant precisarà de capacitat d’obrar i els menors d’edat i persones sotmeses a curatela, hauran de ser assistits pels qui complementen la seva capacitat.

El dret del cridat a acceptar o repudiar l’herència caduca al cap de trenta anys de la mort del causant. No obstant, les persones interessades en la successió, incloent-hi els creditors de l’herència o del cridat, poden sol·licitar al jutge, un cop hagi transcorregut un mes a comptar de la delació al seu favor, que fixi un termini perquè el cridat manifesti si accepta o repudia l’herència. Aquest termini no pot excedir els dos mesos. Vençut el termini sense que el cridat hagi acceptat l’herència en escriptura pública o davant del jutge, s’entén que la repudia, llevat que sigui un menor d’edat o un incapaç, cas en el qual s’entén que l’accepta a benefici d’inventari.

L’acceptació i la repudiació de l’herència són irrevocables i no es poden fer parcialment, ni sotmeses a termini o condició.

L’acceptació es pot fer de forma expressa o tàcita, en canvi la repudiació només es pot fer de manera expressa en document públic o mitjançant escrit adreçat al jutge competent i aquesta no podrà perjudicar als creditors.

L’herència es pot acceptar de dues maneres:

pura i simplement“: Només aconsellable en casos en què existeixi la seguretat de que els deutes del difunt no superen l’import dels béns deixats en herència, ja que si no fos així, l’hereu respondria amb els seus propis béns dels deutes de l’herència que accepta.

Si l’hereu no pren l’inventari dins del termini i en la forma establerts, s’entén que accepta l’herència de manera pura i simple.

a benefici d’inventari“: Aconsellable en casos en què es dubta de la solvència del mort, ja que l’hereu només respondrà dels deutes del causant fins al límit de l’import dels béns que li són adjudicats per herència. Pot fer-se davant del notari o agent consular si el beneficiari es troba a l’estranger, o davant d’un jutge.

L’hereu pot adquirir l’herència a benefici d’inventari, sempre que en prengui inventari, abans o després d’acceptar-la, amb un termini màxim de sis mesos a comptar del moment en què l’hereu coneix o pot conèixer raonablement la delació

Gaudeixen de ple dret del benefici d’inventari, encara que no l’hagin pres, els hereus menors d’edat, tant si estan emancipats com si no ho estan, les persones posades en tutela o curatela, els hereus de confiança, les persones jurídiques de dret públic, i les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública o d’interès social. També en gaudeixen les herències destinades a finalitats d’interès general.

Efectes de l’acceptació i de la repudiació

Una vegada que el beneficiari d’una herència l’accepta, es converteix “oficialment” en hereu i se situa en la posició del difunt respecte a la titularitat dels seus béns i drets.

L’acceptació o la repudiació de l’herència s’entén realitzada en el moment de la mort del causant, independentment del temps en què es realitzés efectivament, el que vol dir que els efectes de l’acceptació o repudiació es retrotreuen a la data de la mort.

Si l’hereu repudia l’herència i amb això es causa un perjudici als seus creditors, aquests poden demanar al jutge que els autoritzi per acceptar-la en el seu nom. Als creditors se’ls atribuirà la quantitat corresponent fins al límit de l’import dels seus crèdits i si sobrés alguna quantitat de la porció hereditària del que va rebutjar l’herència, aquesta es repartirà entre la resta dels hereus.