Ventres de lloguer

Valoració
( Total: 0 Mitjana:0 )

A l’hora de referir-nos als ventres de lloguer, també coneguts com a “mares subrogades”, trobem que la nostra normativa parla de gestació per substitució i a través dels mitjans de comunicació hem escoltat termes com per exemple “mares de lloguer”, “mares substitutes”, “contracte de gestació o maternitat intervinguda”.

Al nostre pais, juntament amb França, Portugal, Xina, Italia i Japó, aquesta pràctica es considera il·legal. Sí que és legal als Estats Units, Canadà, Regne Unit, Mèxic, Corea, Tailandia, Israel, Hongria, Rússia o Índia.

En el nostre Ordenament Jurídic trobem una normativa molt contundent: L’Article 10 de la Llei 14/2006, de 26 de maig, sobre tècniques de reproducció humana assistida, és així d’expressiu: 1. Será nul de ple dret el contracte que convingui la gestació, amb o sense preu, a càrrec d’una dona que renunciï a la filiació materna a favor del contractant o d’un tercer. 2. La filiació dels fills nascutsper gestació de substitució serà determinada pel part. 3. Queda salvada la possible acció de reclamació de la paternitat respecte del pare biològic, d’acord amb les regles generals.

Des d’un punt de vista penal, l’article 221 del codi penal -segons la redacció donada l’any 2003- estableix que 1. Els qui, mitjançant compensació econòmica, entreguin a una altra persona un fill, descendent o qualsevol altre menor encara que no concorri relació de filiació o parentesc, amb la finalitat d’establir una relació anàloga a la de filiació, seran castigats amb les penes de pressó d’un a cinc anys i d’inhabilitació especial per l’exercici del dret de la pàtria potestad, tutela, curatela o guàrdia per temps de 4 a 10 anys. 2. Amb la mateix apena seran castigats les persones que rebin i l’intermediari, encara que l’entrega del menor s’hagués efectuat en un pais estranger.

Llegint aquests dos articles -als que podríem afegir algun altre precepte del Codi Civil com l’art.177.2.2º- sembla evident que de moment en el nostre pais els “ventres de lloguer” són il·legals, el seu contracte és nul i es castiguen amb la pressó.

El Ministeri de Justícia va dictar una instrucció per aconseguir la inscripció en el Registre Civil dels nens nascuts a l’estranger de mares que n’hagin renunciat, sempre que algun dels progenitors siguin de nacionalitat espanyola. El BOE del 7 d’octubre de 2010 va publicar la Instrucció de la Direcció General dels Registres i del Notariat (DGRN), sobre règim registral de la filiació dels nascuts mitjançant gestació per substitució (accessible fent clic aquí), això sí, per completar els tràmits legals serà precís presentar una resolució judicial dictada per un tribunals competent del pais d’origen, en la que consti el nom de la “mare de lloguer” i dels nous progenitors. Si aquesta resolució no compleix aquests requisits formals previstos no será vàlida. Per exemple, la Sentencia de la Audiència Provincial de València de 23 de novembre de 2011 denega la inscripció en el Registre Civil de dos menors nascuts a l’estranger pel mètode del “ventre de lloguer”. La Sala comenta com, en aquest cas, no consta la aportació per part dels pares de la resolució judicial que determini la filiació dels dos menors, ni tampoc consta la mare gestant, requisits que són necessaris d’acord a la Instrucció de 5 d’Octubre de 2010 de la Direcció General dels Registres i del Notariat.
Daniel Hernández Ros.

Escrigui la seva opinió!!

Please enter your comment!
Please enter your name here