El cridat a l’herència la pot acceptar o repudiar lliurement tan bon punt tingui coneixement que s’ha produït la delació a favor seu. L’acceptant o repudiant precisarà de capacitat d’obrar i els menors d’edat i persones sotmeses a curatela, hauran de ser assistits pels qui complementen la seva capacitat. El dret del cridat a acceptar […]