La Justícia europea ha declarat que és incompatible amb el Dret Comunitari la decisió del Tribunal Suprem de limitar els efectes retroactius de les devolucions si a l’hora van ser abusives, de tal manera que s’hauria de retornar tot l’import cobrat amb “abús”. El text de la Sentència està publicat i accesible a través del […]

El ministre “de Guindos” va sorprendre ahir indicant que el govern té “intenció d’articular un procediment d’arbitratge” similar als ja aplicats amb altres dues entitats financeres nacionalitzades (Caixa Catalunya i Nova Caixa Galícia), de tal manera que si queda demostrat que la venta (d’aquestes participacions preferents) va ser incorrecta el client (o inversor) podrà recuperar […]